Vår personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för IRVAB industrirör. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Här beskriver vi hur IRVAB industrirör hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Industrirör Väst Aktiebolag, Holmagård 117, 311 95 Falkenberg
Org.nummer: 556303-6820

IRVAB industrirör har en dataskyddsansvarig.
Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: jens@irvab.se

Vi finns på: IRVAB Industrirör, Holmagård 117, 311 95 Falkenberg

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. IRVAB industrirör tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar våra anställdas personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Även information om licenser/utbildningar för att kunna utföra arbetet som vi kräver.
Vi behandlar kontaktuppgifter till de referenspersoner som vi får uppdragen av – våra kunder. Det innebär behandling av personuppgifter såsom telefonnummer och e-post till arbetsplatsen.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida – läs mer här.

Var sparas dina personuppgifter?
Personppgifterna lagras i Visma Lön och i Visma Administration.
Visma är personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt upprättat avtal om behandling av personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
IRVAB industrirör behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att kunna utbetala lön samt information som krävs för att vi skall kunna utföra arbeten.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i sju år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter och samarbetspartners.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos IRVAB industrirör. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.